);

Algemene Voorwaarden

Huizon International B.V. en van haar deelnemingen, alle hierna zowel afzonderlijk als gezamenlijk aan te duiden met:  Huizon International B.V. , zoals vastgesteld per 30-04-2018 en gedeponeerd bij kvk te Alkmaar.

Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Huizon International B.V. gedane aanbiedingen en op alle door Huizon International B.V. aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Huizon International B.V. aangegane overeenkomsten tot levering van producten en diensten aan afnemers van Huizon International B.V.

Artikel 2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “afnemer”, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Huizon International B.V. in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Huizon International B.V. gesloten en/of te sluiten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst. Met name wordt onder “afnemer” ook verstaan diegene voor wiens rekening en in wiens opdracht of door wiens handeling producten en/of diensten worden geleverd.

Artikel 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover Huizon International B.V. daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd of indien zulks met Huizon International B.V. schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van de onderhavige voorwaarden is afgeweken, kan de afnemer daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen overeenkomsten.

Artikel 4. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 5. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 1. De aan Huizon International B.V. gegeven order geldt als aanbod. Dit aanbod is door Huizon International B.V. aanvaard, zodra het door Huizon International B.V. schriftelijk is bevestigd, dan wel Huizon International B.V. op andere voor de afnemer kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van het aanbod is begonnen.

Artikel 6. De overeenkomst komt tot stand zodra Huizon International B.V. het aanbod heeft aanvaard, welke aanvaarding de afnemer bindt. Aanvaarding kan uitdrukkelijk en stilzwijgend geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaats gevonden, indien niet binnen vijf dagen na ontvangst van een order door Huizon International B.V. schriftelijk aan de afnemer is meegedeeld dat de order niet is geaccepteerd.

Artikel 7 . Elke met Huizon International B.V. aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde -dit ter keuze van Huizon International B.V. – dat Huizon International B.V. van voldoende kredietwaardigheid van de afnemer zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Huizon International B.V. ; Huizon International B.V. heeft om deze reden het recht om een order van een afnemer te weigeren.

Artikel 8. Huizon International B.V. is gerechtigd van de afnemer te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Huizon International B.V. verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Huizon International B.V. de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd eventuele andere rechten zoals die voor Huizon International B.V. uit het gemene recht voortvloeien.

Artikel 9. Gegevens betreffende het verkochte zoals eigenschappen, kwaliteit, kleur enz., zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, monsters e.d., door Huizon International B.V. bij de aanbieding verstrekt, worden naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid verstrekt, maar zullen nimmer als bindend kunnen worden beschouwd.

Artikel 10. In uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van Huizon International B.V. , kan door Huizon International B.V. worden toegestemd in annulering van een order. Deze toestemming zal alsdan schriftelijk dienen te worden gegeven. Bij annulering van een order door de afnemer zullen alle gemaakte kosten, alsmede schaden en interessen aan de afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 11. Afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van of namens Huizon International B.V. , binden Huizon International B.V. alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders van Huizon International B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 12. Huizon International B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.

 1. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huizon International B.V. is het de afnemer verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Huizon International B.V. gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen met afnemer gelieerde vennootschappen.

Artikel 13. Indien met twee of meerdere afnemers gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.

Artikel 14. De afnemer machtigt Huizon International B.V. om de opdracht door een door Huizon International B.V. aan te wijzen derde, op een in nader overleg vast te stellen tijdstip te laten uitvoeren. De afnemer gaat akkoord met overdracht door Huizon International B.V. aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Huizon International B.V. met de afnemer gesloten overeenkomst(en).

Artikel 15. Prijzen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen in euro-valuta, exclusief omzetbelasting, op basis van de door Huizon International B.V. gehanteerde minimum-basishoeveelheden, exclusief kosten van emballage en/of verpakkingen en zijn de transportkosten niet inbegrepen.

Artikel 16. De afgeleverde hoeveelheden resp. gewichten worden door Huizon International B.V. op een afleveringsdocument vermeld. Indien de afnemer daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid of gewicht geacht het geleverde juist weer te geven.

Artikel 17. Levering, leveringstermijnen en leveringsrisico

 1. Levering geschiedt: a. door het ter beschikking stellen van het verkochte aan het adres van Huizon International B.V.
 2. door aflevering van het verkochte op de locatie waar het bedrijf van de afnemer is gevestigd.
 3. Bij aflevering van de producten op het adres van de afnemer, wordt de wijze van transport door Huizon International B.V. bepaald. De afnemer dient de producten onmiddellijk af te nemen. De afnemer is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de producten binnen de bedrijfsruimten of op het terrein van de afnemer is nimmer inbegrepen.
 4. De aflevering van bestelde producten in gedeelten is toegestaan. Huizon International B.V. is gerechtigd de reeds geleverde producten onmiddellijk aan de afnemer te factureren.
 5. Indien en zodra de verkochte producten aan het adres van Huizon International B.V. ter beschikking van de afnemer zijn gesteld (of, indien hij de producten en niet onmiddellijk meeneemt, door de enkele mededeling van Huizon International B.V. dat het verkochte te zijnen behoeve is afgezonderd), gaat het risico daarvan over op de afnemer.
 6. Bij aflevering van de verkochte producten op het adres van de afnemer geschiedt het inladen, vervoeren en uitladen voor risico van Huizon International B.V. . Zodra de te leveren producten bij het bedrijf van de afnemer zijn uitgeladen, gaat het risico daarvan over op de afnemer. Verzoekt de afnemer om de producten levering op een andere dan de gebruikelijke wijze te laten plaatsvinden, dan kan Huizon International B.V. de hieraan verbonden kosten bij de afnemer in rekening brengen.

Artikel 18. De afnemer is gehouden om de bestelde en geleverde producten af te nemen en overeenkomstig de afgesproken betalingscondities onverwijld te betalen zonder enig beroep op korting of compensatie. Door betaling van het factuurbedrag of het tekenen van een pakbon bevestigt de afnemer de ontvangst van de producten. Indien de afnemer niet aan zijn afnameverplichting of betalingsverplichtingen voldoet, is Huizon International B.V. gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

Artikel 19. Door Huizon International B.V. foutief geleverde producten kunnen uitsluitend geretourneerd worden, wanneer deze zijn voorzien van een door Huizon International B.V. verstrekte retourbon en welke producten dienen te voldoen aan de navolgende voorwaarden: – voorzien zijn van de originele collo-sticker of – indien niet gestickerd – worden begeleid door een kopie van het afleveringsdocument, van welke de datum niet ouder is dan 7 dagen – zich bevinden in de originele, ongeopende verpakking – door de afnemer niet geprijsd zijn – behoren tot het normale Huizon International B.V. -assortiment – in goede staat verkeren en tegen normale prijzen weder verkoopbaar zijn – worden retour gezonden binnen de in de conditiebrochures van Huizon International B.V. vermelde termijnen.

Artikel 20. Indien zich door leveranciers van Huizon International B.V. geïnitieerde recall-acties voordoen i.v.m. bij de fabricage of verpakking ontstane productgebreken, dient de afnemer met de betreffende producten te handelen conform de door Huizon International B.V. in die gevallen bekend gemaakte recall-procedure.

Artikel 21. Er kan voor Huizon International B.V. geen plicht tot levering ontstaan, indien buiten Huizon International B.V. om door derden rechtstreeks aan een relatie van Huizon International B.V. producten worden geleverd waarvan de facturering via Huizon International B.V. geschiedt.

Artikel 22. Klachten en Reclames

 1. De afnemer dient bij de in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades of gebreken die reeds bij afname in één van de verkoopruimten van Huizon International B.V. kunnen worden geconstateerd (daaronder tekorten begrepen) dienen door de afnemer direct te worden gemeld. Indien de afnemer verpakkingen of producten opent, verbreekt of beschadigt vóórdat deze zijn betaald, verplicht de afnemer zich de betreffende producten af te nemen en te betalen.
 2. Bij aflevering van de producten op het adres van de afnemer, dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten door de afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument , dan wel op andere directe wijze schriftelijk aan Huizon International B.V. kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de afnemer de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
 3. Ieder vorderingsrecht van de afnemer op Huizon International B.V. betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door Huizon International B.V. geleverde producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de afnemer Huizon International B.V. onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor Huizon International B.V. beschikbaar blijven in de toestand, waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt, nadat de afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, danwel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij Huizon International B.V. daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of dat het duurzame gebruiksmiddelen betreft, waarop een fabrieksgarantie van toepassing is.
 4. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures terzake het doen van mededelingen over klachten, zal Huizon International B.V. zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van Huizon International B.V. , hetzij het gebrek herstellen danwel een vervangend product leveren danwel, indien de koopsom voor het betreffende product reeds gefactureerd is, het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De afnemer zal terzake dit soort situaties van Huizon International B.V. nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen; de aansprakelijkheid van Huizon International B.V. blijft beperkt tot de waarde van de geleverde producten waarover werd gereclameerd.
 5. Klachten en reclames geven de afnemer geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door Huizon International B.V. wordt uitgesloten. De reclametermijn op de door Huizon International B.V. verzonden facturen bedraagt ten hoogste 5 dagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met Huizon International B.V. correct weer te geven en door de afnemer te zijn goedgekeurd.

Artikel 23. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Huizon International B.V. geleverde producten blijven eigendom van Huizon International B.V. tot het moment van volledige betaling van de verschuldigde koopprijs, inclusief eventuele rente en kosten. De door Huizon International B.V. aan de afnemer geleverde producten zijn geleverd onder de opschortende voorwaarden van volledige betaling van de koopprijs, rente en kosten door de afnemer. Na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde producten op de afnemer over; hierbij worden betalingen geacht steeds betrekking te hebben op de langst opeisbare 
  factuur.
 2. Alle in het bezit van de afnemer zijnde, van Huizon International B.V. afkomstige producten worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in het bezit van de afnemer zijnde hoeveelheid producten naar soort en samenstelling de hoeveelheden niet te boven gaan, die op de onbetaalde facturen zijn vermeld.
 3. De afnemer heeft niet het recht de niet betaalde producten in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te (doen) vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde daarop te (doen) vestigen.
 4. Het is de afnemer toegestaan de geleverde, nog niet betaalde producten te vervreemden, zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij Huizon International B.V. de afnemer schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan Huizon International B.V. ter beschikking te stellen.
 5. De afnemer verleent Huizon International B.V. reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door Huizon International B.V. geleverde producten zich bevinden, teneinde Huizon International B.V. in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde producten terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar zaken laat onverlet het recht van Huizon International B.V. om van de afnemer vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten tengevolge van de aan de afnemer toerekenbare niet-nakoming.

Artikel 24. Facturering en Betaling.  De aan de afnemer kenbaar gemaakte betalingstermijn is te beschouwen als fatale termijn. Bij betaling per bank, hetzij door overboeking of middels automatische incasso.

Artikel 25 Aansprakelijkheid

 1. Huizon International B.V. aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voorzover de afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van Huizon International B.V. . De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid.
 2. Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor Huizon International B.V. voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welken hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart de afnemer Huizon International B.V. tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.
 3. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten aanvaardt Huizon International B.V. geen aansprakelijkheid.
 4. De afnemer dient tijdens het (intern) vervoer en de opslag van door Huizon International B.V. geleverde producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen en de bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid 
  kan worden aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan de producten.
 5. Indien Huizon International B.V. naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de afnemer zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent door Huizon International B.V. . 
 6. Voor zover de door Huizon International B.V. geleverde producten voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum (t.h.t.-code) geldt, dat Huizon International B.V. bij consumering dan wel gebruik van deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. De afnemer dient ervoor in te staan dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt of verkocht. De afnemer vrijwaart Huizon International B.V. uitdrukkelijk terzake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren c.q. het gebruik van door Huizon International B.V. geleverde producten, indien deze door de afnemer na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt, dan wel verkocht.
 7. Omdat de normale controlemogelijkheden m.b.t. de kwaliteitsbewaking van artikelen bij verkoop aan de tussenhandel niet langer mogelijk zijn, is het de afnemer niet toegestaan om artikelen van één der Exclusieve Merken, Fancy Labels of Private Brands die door Huizon International B.V. worden gevoerd, te verkopen aan tussenhandelaren. Bij overtreding van dit verbod sluit Huizon International B.V. elke aansprakelijkheid uit en zal Huizon International B.V. eventuele schade op de afnemer verhalen.

Artikel 26 Overmacht

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Huizon International B.V. welke van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Huizon International B.V. kan worden gevergd (zgn. niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoerstoringen van welke aard ook, wanprestatie door (toe)leveranciers, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen.
 2. Indien Huizon International B.V. door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft Huizon International B.V. het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van Huizon International B.V. . Huizon International B.V. is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van Huizon International B.V. , om de overeenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.

Artikel 27. Wanprestatie en ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, heeft Huizon International B.V. ingeval van wanprestatie van de afnemer ook het recht de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van Huizon International B.V. . Huizon International B.V. is in dat geval gerechtigd tot een vergoeding van alle door Huizon International B.V. geleden schade.
 2. De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Huizon International B.V. eveneens, indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien de afnemer surséance van betaling of een gerechtelijke schuld-saneringsregeling heeft aangevraagd, zijn onroerende zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien de afnemer het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Huizon International B.V. op de afnemer heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 28 Conversiebepaling A. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.

 1. In geval een bepaling van deze voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en lid 1 van dit artikel niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 29 Overdracht en verval van rechten.

 1. Huizon International B.V. is bevoegd haar rechten uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 2. Iedere vordering tegen Huizon International B.V. vervalt, indien Huizon International B.V. niet binnen 12 maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.

Artikel 30 Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter. A. Op de tussen Huizon International B.V. en de afnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 1. Indien tussen Huizon International B.V. en de afnemer een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.
 2. De rechter te Alkmaar is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met Huizon International B.V. gesloten overeenkomsten, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Huizon International B.V. het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer.

Artikel 31. Vindplaats Algemene Voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld per 30-04-2018 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst met Huizon International B.V. 

 

 

Sluit Menu
×

Winkelmand